Nieuws/ Zomer 2023

Grootouders voor welk klimaat?

Enkele weken na de geboorte van onze kleindochter Amber op 30 maart j.l. stuitten wij op het sympathieke initiatief Grootouders voor het Klimaat. We ondertekenden om te beginnen het manifest dat immers de nodige zinnige punten bevat [1].  We beraden ons nu in vervolg hierop hoe we ons we het beste kunnen inzetten voor zo’n behartigenswaardige zaak.  Hieronder enkele overwegingen van mijn kant hieromtrent, toe te spitsen op een drietal punten.

Meer dan CO2 alleen!

Het manifest is heel sterk op reductie van de CO2-uitstoot en daarbinnen vooral op de overgang naar duurzame energiewinning gericht – het woord ‘minder’ (energie, economie) wordt in dit verband node gemist. Minder CO2 alleen is natuurlijk so wie so verreweg te weinig voor het tegengaan van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. We moeten bovendien ook nu al  anticiperen  op de klimaatveranderingen  die ondanks al onze inspanningen op onvermijdelijk toch op ons af zullen komen. Én we moeten ons  bovenal gaan richten op het tegengaan van het verlies vaan biodiversiteit over de hele linie.

=Vergeet de klimaatgelijkheid niet!

Meer en meer wordt God zij dank de roep om klimaatrechtvaardigheid gehoord – zowel uit principieel sociale als  uit politiek strategische overwegingen. Maar het moet hier niet om alleen klimaatrechtvaardigheid gaan, maar om klimaatgelijkheid.  “Broeders!  hoort hoe gelijkheid spreekt:/ Geen recht waar plicht is opgeheven /Geen plicht leert zij waar recht ontbreekt” aldus de Nederlandse versie van  het strijdlied De Internationale van de hand van de dichteres-socialiste Henriëtte Roland Holst uit 1899. Het woord plicht  is in de 21e eeuw helaas nagenoeg uit onze woordenschat verdwenen.

=Onze eigen ervaring kritisch doorgeven! 

Als babyboomers hebben we onze plicht verzaakt. Toen ik op de middelbare school kwam vertelden onze leraren aardrijkskunde  en biologie over het broeikaseffect en de gevolgen  daarvan voor het leven op aarde.  Mijn  generatie heeft vooral vroom lippendienst bewezen aan de noodzaak tot handelen  maar deed  er in feite veel te weinig tegen. Daardoor is het nu vijf voor twaalf.  We moeten de nieuwe generaties daarom des dringender vertellen van zowel ons falen als  van de kritische instelling uit onze jeugdjaren die ondanks alle tekortkomingen én als inspiratiebron én als  praktische leidraad kunnen gelden voor onze kleinkinderen.  Amber, wees welkom!     

NOTEN

[1] Oproep voor een leefbare wereld voor onze kleinkinderen ; zie link: https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/politiek/#2

=====nieuw op de site=======================================================

>in de lijst van publicaties, onder de knoppen  Dubbelkrimp  en  Geschiedenis Toekomst

  • .PU  De Hoofdige Boer inventiever dan ooit  – Verantwoording  werkzaamheden  fase I en  II  [0ntwerpend onderzoek naar het verband tussen  klimaatverandering en mogelijkheden voor duurzame landbouw in de IJsselvallei]   (Bruchem (mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Industriële  Industrie te Rotterdam)  september 2022/ juni 2023 (samen met Arjan Nienhuis, Margo Meeuwissen en Dennis Martens)
  • PU  Wat leert ons de geschiedenis over het agrarisch gebruik van de natuur?   De ongekorte, geannoteerde versie  van  Hoofdstuk III  van  De Hoofdige Boer inventiever dan ooit  – Verantwoording  werkzaamheden  fase II  juni 2023