Dubbelkrimp

Dubbelkrimp – Wispelturig water, volgende stad

De 21e eeuw is het tijdperk van Dubbelkrimp. Allereerst is dat de krimp van de bevolking. Sinds het begin van de 21e eeuw neemt de Europese bevolking af. Niet alleen de bevolking krimpt, ook met het land kan dat gebeuren, en dan vooral in laaggelegen deltagebieden als West Nederland. Stijgende zeespiegel, sterkere golfslag, toenemende druk vanuit het grondwater, verzilting, grotere pieken en dalen in neerslag en aanvoer van rivierwater. Dit alles maakt het westen des lands in de toekomst een steeds minder voor de hand liggende plek voor verdere verstedelijking en intensivering van zoetwatergebonden landbouwcultures. Dubbelkrimp hoeft geen ramp te zijn. In tegendeel, er kunnen zich nieuwe kansen aandienen, maar alleen als tijdig de bakens verzet worden. Gerichte ontstedelijking van waterstaatkundig precaire zones –  om te beginnen in en om de Randstad – biedt mogelijkheden de dynamiek van het water de nodige ruimte te geven, met alle gunstige gevolgen van dien op het gebied van ecologie, duurzame energievoorziening, – ook zilte – teelten, recreatie en toerisme.

In onderstaande projectenlijst is de code PU toegevoegd als een project (tevens) tot een publicatie heeft geleid. Op rood gemarkeerde titels kan doorgeklikt worden naar digitale bestanden in deze site of via links naar andere sites.