Dubbelkrimp

Dubbelkrimp – Wispelturig water, volgende stad

De 21e eeuw is het tijdperk van Dubbelkrimp. Allereerst is dat de krimp van de bevolking. Sinds het begin van de 21e eeuw neemt de Europese bevolking af. Niet alleen de bevolking krimpt, ook met het land kan dat gebeuren, en dan vooral in laaggelegen deltagebieden als West Nederland. Stijgende zeespiegel, sterkere golfslag, toenemende druk vanuit het grondwater, verzilting, grotere pieken en dalen in neerslag en aanvoer van rivierwater. Dit alles maakt het westen des lands in de toekomst een steeds minder voor de hand liggende plek voor verdere verstedelijking en intensivering van zoetwatergebonden landbouwcultures. Dubbelkrimp hoeft geen ramp te zijn. In tegendeel, er kunnen zich nieuwe kansen aandienen, maar alleen als tijdig de bakens verzet worden. Gerichte ontstedelijking van waterstaatkundig precaire zones –  om te beginnen in en om de Randstad – biedt mogelijkheden de dynamiek van het water de nodige ruimte te geven, met alle gunstige gevolgen van dien op het gebied van ecologie, duurzame energievoorziening, – ook zilte – teelten, recreatie en toerisme.

In onderstaande projectenlijst is de code PU toegevoegd als een project (tevens) tot een publicatie heeft geleid. Op rood gemarkeerde titels kan doorgeklikt worden naar digitale bestanden in deze site of via links naar andere sites.

 • PU  Wat leert ons de geschiedenis over het agrarisch gebruik van de natuur?   De ongekorte, geannoteerde versie  van  Hoofdstuk III  van  De Hoofdige Boer inventiever dan ooit  – Verantwoording  werkzaamheden  fase II  juni 2023 
 • PU ‘Het speelkwartier is voorbij’  Interview door Willem de Weert met Ruud Schotting, Dirk Sijmons en Steven van Schuppen In Wantij,  nummer 143, uitgave van de Zeeuwse Milieufederatie jaargang 38 maart 2021 nr. 1, blz. 6-8; zie link: https://zmf.nl/wp-content/uploads/sites/10/2021/03/Wantij-maart-20 21_web.pdf
 • PU  De Grote Droogte van de IJsselvallei – eindrapport  (samen met Arjan Nienhuis en met steun van het Stimuleringsfonds Rotterdam voor de Creatieve Industrie te Rotterdam en het Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem, Bruchem november 2020)
 • PU  (Het water komt  eerder, verder en hoger (In:  nr. 5/ 2020 van De Nederlandse Boekengids)
 • PU  Moerasdraak bespeelt waterwolf Ontwerpverkenning naar kansen voor gebiedsontwikkeling in de Beerse Maas (samen met Arjan Nienhuis en Pieter Veen, Zaltbommel 2019).
 • PU Waaierstad wint – Lage Landen vormen succesvol stedelijk weefsel In: De Ingenieur januari 2017 [samen met Jan Dirk Dorrepaal]
 • PU Vaarwel Randstad, Vaarwel ‘Deltametropool’ – Op naar de Waaierstad van de Lage Landen In: ROMagazine ((Amersfoort 22 september 2016 [samen met Jan Dirk Dorrepaal])
 • PU Het water de stad en de natie op het aanslibsel der Franse en Duitse rivieren (Amsterdam/ Antwerpen [De Nederlandse Boekengids 2016/2] april 2016)
 • PU Vlucht niet opnieuw naar voren Rotterdam (Amsterdam [De Volkskrant 19 mei 2016] mei 2016) [samen met Jan Dirk Dorrepaal]
 • PU De ruimtelijke consequenties van ‘dubbelkrimp’ (bevolking en land) In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid en ruimtelijke ordening Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) 2015/4
  PU
  NederAnders-Atlas -de ruimtelijke ordening van de 21e eeuw (Den Haag 2015)
 • PU De Nieuwste Kaart van Nederland (Den Haag/ Zevenhuizen 2014) [samen met Jan Dirk Dorrepaal]
 • PU Waterkracht – water als bron van economie in: Groen, vakblad voor ruimte in stad en landschap, maart 2014 [samen met Bart Bomas, Arjan Nienhuis en Durk de Vries]
 • PU Waterkracht Utrecht < > Den Bosch – ontwerpverkenningen naar economische perspectieven voor water+stad+land Zaltbommel / Den Haag november 2013 [samen met Arjan Nienhuis, Bart Bomas en Durk de Vries]
 • Krimp? Welke krimp? Driedubbele krimp! Gastcollege Rotterdamse Academie van Bouwkunst 21 maart 2013 [samen met Arjan Nienhuis]
 • PU Van Deltaplan naar Sigmaplan herft 2012
 • PU Vóór ons de zondvloed [over natuurbeleving in de 21e eeuw] in: De Gids, jubileumnummer [175 jaar] oktober 2012
 • PU Wassend water en krimp. (Over)leven in de delta in: Stedenbouw + ruimtelijke ordening, oktober 2012 [samen met Arjan Nienhuis]
 • PU Waarvoor gebruiken we de Nieuwe Ruimte na de Krimp?; Den Haag/ Zevenhuizen (in:www.dubbelkrimp.nl) 2011 [i.s.m. Jan Dirk Dorrepaal]
 • PU Het Groene Hart als watertransformatieruimte; Den Haag/ Zevenhuizen (in:www.dubbelkrimp.nl) 2011 [i.s.m. Jan Dirk Dorrepaal]
 • PU Laat de zuidelijke Randstad de krimp eindelijk eens onder ogen zien; Den Haag/ Zevenhuizen (in: www.dubbelkrimp.nl) 2011 [i.s.m. Jan Dirk Dorrepaal]
 • Commentaar: De zeespiegel stijgt (januari 2011)
 • PU Zeven ontwerpopgaven aangaande krimp (in Nummer, tijdschrift van de academie van bouwkunst Groningen, voorjaar 2009)
 • PU Zeven misverstanden over krimp en ruimte (Christen Democratische verkenningen, herfst 2008)
 • Vrijstadparkstad. Het park, de stad en het zilver (Krimplab Parkstad Limburg, mei 2008) [met ondermeer Rob Beerkens en PieterJannink]
 • PU Meebuigen en combineren (In: Ontwerpen met water. Essays over de rijke traditie van ‘waterwerken’ in Nederland, p. 41-62. Den Haag [Ministerie van VROM) 2007.
 • PU Ruimte voor Krimp (artikel in BNA-blad, april 2007)
 • PU Wassend water, slinkend volk. Eerste hoofdstuk in: Onland en Geestgrond. Het mentale landschap in de ruimtelijke orde van de Lage Landen (Amsterdam [SUN], 2007)
 • PU De zegeningen van Dubbelkrimp voor de Randstad (platte tekst brochure, december 2006)
 • Vloedmerk. Krimpstrategieën voor ziltwatergetijdengebieden (2006) [samen met o.m. Duzan Doepel, Daan Kloeg en Arjan Nienhuis]
 • PU De Stem van het water. De ramp in ons mentale landschap (In: Adriaan Geuze en Fred Feddes,Polders! Gedicht Nederland. Rotterdam 2005)
 • PU Take Care – Wildontginning Veenkolonieën in: De Nieuwe Veenkolonieën (Groningen, 2005) [ met o.m. Pieter Jannink en Inge Paessens]
 • PU Kracht door Krimp (essay bij Take Care – Wildontginning Veenkolonieën, februari; 2005)
 • PU Ga uit van krimpscenario’s (artikel NRC/HB,17 juni 2004)